REKLĀMAS IZSTRĀDES PAKALPOJUMU ABONĒŠANAS LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Noteikumos lietotie termini.

1.1. Abonēšanas cena – Klienta izvēlētā Abonēšanas plāna cena;

1.2. Abonēšanas pakalpojums – tiesības Klientam, veicot regulārus maksājumus, saņemt Abonēšanas plānā ietvertos pakalpojumus šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā;

1.3. Abonēšanas periods – viens, seši vai divpadsmit mēneši;

1.4. Abonēšanas plāns – reklāmas izstrādes pakalpojumu komplekts un daudzums, kura ietvaros Klients ir tiesīgs saņemt pakalpojumus;

1.5. Atvērts pasūtījums – Klienta pasūtījums, pie kura izpildes enivo ir uzsācis darbu un kuru klients nav atcēlis vai apstiprinājis kā pilnībā pabeigtu.

1.6. enivo – SIA “enivo”;

1.7. Klients – juridiska persona, kas noslēgusi Līgumu ar enivo;

1.8. Līgums – starp Klientu un enivo noslēgts Reklāmas izstrādes pakalpojumu Abonēšanas līgums par pakalpojumu sniegšanu vai tā grozījumi, kuros iekļauta Abonēšanas pakalpojuma sniegšana un kuriem saistoši šie Noteikumi;

1.9. Noteikumi – šie vispārīgie reklāmas izstrādes pakalpojumu abonēšanas noteikumi to aktuālajā redakcijā;

1.10. Pasūtījums – pakalpojums no Abonēšanas plāna, kura izpildes rezultātā Klientam tiek piegādāts viens digitāls produkts vienā valodā. Jebkura esošā digitālā produkta dizaina, maketa vai tehniskā variācija (cits teksts, cita valoda, proporcija, dizaina un maketa izmaiņas utml.) tiek uzskatīta par atsevišķu pasūtījumu.

2. Abonēšanas pakalpojuma priekšmets.

2.1. Enivo nodrošina un piešķir tiesības Klientam saņemt pakalpojumu izpildi atbilstoši Klienta izvēlētajam Abonēšanas plānam un Klients veic samaksu par Abonēšanas pakalpojumiem saskaņā ar Līgumu un šiem Noteikumiem.

3. Abonēšanas pakalpojuma saturs.

3.1. Abonēšanas pakalpojuma ietvaros Klients veic pasūtījumu un enivo izpilda pasūtītos pakalpojumus atbilstoši Klienta izvēlētajam Abonēšanas plānam.

3.2. Abonēšanas plānos, ja vien konkrētā Abonēšanas plāna aprakstā nav minēts savādāk, nav iekļauti šādi pakalpojumi:

3.2.1. Jebkura veida ražošana, materiālu iegāde, fiziska uzstādīšana, transporta pakalpojumi utml.;

3.2.2. Jebkura veida telpu, aparatūras vai inventāra īre;

3.2.3. Visa veida tulkošanas, korektūras un copywriting pakalpojumi;

3.2.4. Aktieru, tai skaitā balss aktieru, nolīgšana (izņemot Klienta nolīgtos un apmaksātos balss aktierus vai Abonēšanas plānā iekļautos enivo balss aktierus);

3.2.5. Izmaksas, kas saistītas ar reklāmas izvietošanu jebkuros kanālos, gan fiziski, gan digitāli (piemēram – vides reklāma, reklāma presē, televīzijā, radio, ziņu portālos utml.);

3.2.6. Trešo pušu licences, atļaujas un nodevas;

3.2.7. Hostings, serveru noma un konfigurēšana, SSL sertifikātu un domēnu iegāde;

3.2.8. Video, foto uzņemšana un audio ierakstīšana;

3.2.9. Interneta veikalu izstrāde;

3.2.10. Programmēšana.

3.3. Visi pasūtījumi, ko veic Klients un kas nav iekļauti Abonēšanas plānā, tiek uzskatīti par pasūtījumiem ārpus Abonēšanas un:

3.3.1. tiek apmaksāti atsevišķi, atbilstoši enivo cenrādim;

3.3.2. netiek pieskaitīti vienlaicīgi atvērto pasūtījumu skaitam.

4. Maksa par Abonēšanas pakalpojumu un tā apmaksas kārtība.

4.1. Klients maksā par Abonēšanas pakalpojumu naudas summu atbilstoši izvēlētajam Abonēšanas plānam.

4.2. Samaksa par Abonēšanas pakalpojumu tiek veikta vienu reizi mēnesī, atbilstoši Līguma speciālajiem noteikumiem.

4.3. Puses vienojas, ka rēķini tiek sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta. Rēķini tiek nosūtīti uz norādīto Klienta e-pasta adresi rēķinu saņemšanai. Rēķins uzskatāms par saņemtu nākamajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

4.4. Klients veic samaksu saskaņā ar izrakstītajā rēķinā norādīto apmaksas datumu.

4.5. Ja Klients maksājumu nav veicis rēķinā norādītajā apjomā un termiņā, enivo ir tiesības apturēt pakalpojumu sniegšanu līdz pilnīgai rēķina apmaksai.

4.6. Ja Klients kavē maksājumu vairāk par 30 kalendārām dienām, tad ir uzskatāms, ka Klients ir vienpusēji izbeidzis Līgumu pirms Līguma termiņa beigām ar visām no tā izrietošajām sekām.

5. Noteikumu, Abonēšanas plānu un cenas izmaiņu kārtība.

5.1. enivo var vienpusēji grozīt Noteikumus, informējot Klientu 30 kalendārās dienas iepriekš. Ja Klientu neapmierina Noteikumu grozījumi, tas ir tiesīgs atkāpties no Abonēšanas līguma, par to ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā no paziņojuma par izmaiņām saņemšanas, rakstiski informējot enivo. Šādā gadījumā Klients ir atbrīvots no līgumsoda samaksas. Ja Klients 30 kalendāro dienu laikā no paziņojuma par izmaiņām saņemšanas nav rakstiski atkāpies no Līguma, uzskatāms, ka tas ir piekritis Noteikumu jaunai redakcijai.

5.2. enivo nav tiesīgs Abonēšanas perioda laikā paaugstināt Abonēšanas plāna cenu. Abonēšanas plāna cenas izmaiņas kā arī Abonēšanas plānā iekļauto pakalpojumu saturs un apjoms var tikt grozīti Abonēšanas plāna beigās pirms Līguma automātiskās pagarināšanas, par to ne vēlāk kā 30 kalendāro dienu laikā brīdinot Klientu.

6. Abonēšanas pakalpojuma sniegšanas grozījumi, pārtraukšana, atjaunošana un izbeigšana.

6.1. Par Abonēšanas perioda sākumu tiek uzskatīts Līguma Speciālajos noteikumos norādītais Sākuma datums.

6.2. Visa Abonēšanas perioda laikā Klients ir tiesīgs pāriet uz augstāku Abonēšanas plāna līmeni.

6.3. Abonēšanas periods tiek automātiski pagarināts uz nākamo līgumā noteikto Abonēšanas periodu, ja Klients rakstiski neizsaka vēlmi pārtraukt vai mainīt aktīvo Abonēšanas plānu.

6.4. enivo ir tiesīgs vienpusēji nekavējoties apturēt vai izbeigt Abonēšanas pakalpojuma sniegšanu, ja Klients ir pārkāpis Līgumu, Noteikumus vai to pielikumus, tai skaitā, bet ne tikai, ja Klients nav veicis samaksu par Abonēšanas pakalpojumu rēķinā norādītajā apmērā un termiņā.

6.5. Klients jebkurā brīdī ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Abonēšanas līgumu, par to rakstveidā paziņojot enivo. Klientam izbeidzot Abonēšanas līgumu pirms Abonēšanas perioda beigām, Klients apmaksā atlikušā Abonēšanas perioda Abonēšanas pakalpojuma kopējo vērtību 50% apmērā.

6.6. enivo jebkurā brīdī ir tiesības vienpusēji izbeigt Abonēšanas līgumu, par to rakstveidā paziņojot Klientam vismaz 30 kalendārās dienas iepriekš.

7. Abonēšanas plāna izmantošanas tiesības.

7.1. Abonēšanas pakalpojumi var tikt izmantoti tikai reklāmas izstrādei Klienta uzņēmumam un tā pārstāvētajiem produktiem/pakalpojumiem. Klients nav tiesīgs izmantot Abonēšanas pakalpojumus trešo pušu reklāmu izstrādei.

8. Klienta un enivo saistības un atbildība.

8.1. Klients ir iepazinies ar Noteikumiem.

8.2. Klients ir atbildīgs par Abonēšanas pakalpojumu pareizu izmantošanu.

8.3. enivo nodrošina Klienta pasūtījumu izpildi atbilstoši izvēlētajam Abonēšanas plānam.

9. Citi noteikumi.

9.1. Nepārvaramas varas apstākļu dēļ pakalpojumu sniegšana var tikt pārtraukta uz laiku līdz Nepārvaramas varas apstākļu darbības beigām. enivo neatbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tās cēlonis ir nepārvarama vara. Par nepārvaramas varas apstākļiem šī Līguma izpratnē ir uzskatāmi apstākļi, kas ir ārpus enivo kontroles un traucē enivo pildīt saistības, piemēram, dabas katastrofas, trešo personu prettiesiska rīcība, elektroapgādes traucējumi, eksplozijas un ugunsgrēki, streiki, traucējumi citos elektronisko sakaru tīklos, valsts un pašvaldību iestāžu noteiktie aizliegumi, ierobežojumi un cita rīcība.

9.2. enivo ir tiesības Klienta datus un informāciju par kavētajiem maksājumiem nodot trešajām personām ar mērķi veidot kredītvēstures datu bāzi, iekļaujot tajā Klienta datus, veikt parāda piedziņu un/vai cedēt parādu, kā arī izmantot informāciju kredītvērtējumu veidošanai, ja Klients savlaicīgi neveic maksājumus un Klientam reklāmas izstrādes pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta. Klientam ir pienākums apmaksāt enivo izdevumus, kas saistīti ar juridiskajiem pakalpojumiem, tiesvedību un citiem zaudējumiem.

9.3. Klients apliecina, ka viņš ir novērtējis abonēšanas pakalpojuma derīgumu un atbilstību, un viņam ir pieejama visa nepieciešamā informācija par abonēšanas pakalpojuma saturu, kvalitāti, norēķinu kārtību un Līguma izpildi un atbildību.

9.4. Jebkurš strīds, domstarpības vai prasības, kas izriet no šī Līguma, skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiek risināts sarunu veidā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds tiks izšķirts Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā.

9.5. Līgums un tā pielikumi stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi. Līgums var tikt parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Redakcija 1.0., spēkā ar 14.10.2022